Czerwiec 2009

cze 23 Posted on 23-06-2009 IX Walne Zgromadzenie Członków TPCh 21.06.2009 Informacja o działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Za okres 01.01.2008 do 31.05.2009

Przed 10 laty, 15 lutego 1999 w Sali Obrad Urzędu Miasta Bochni na zebraniu inicjatywnym zawiązało się nasze Stowarzyszenie; Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Dzisiejsze Walne Zgromadzenie przypada, więc w czasie małego jubileuszu naszej działalności.
Wielu spraw, planowanych do realizacji w tym czasie, nie udało się nam załatwić. Nadal, odciąga się sprawa powstania Hospicjum stacjonarnego,nie udało się uruchomić Poradni Zwalczania obrzęku limfatycznego.
Także nie wszystkim chorym potrzebującym naszej pomocy, jesteśmy w stanie pomoc zapewnić.
W ciągu minionych 10 lat wiele było momentów, w których zagrożone było funkcjonowanie i samo istnienie Hospicjum.
Założone zmiany, mające na celu usprawnić działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, nie zostały wprowadzone, gdyż w ostatniej chwili, osoby odpowiedzialne za ich funkcjonowanie złożyły rezygnację, dosłowniew przeddzień podpisywania kontraktów z NFZ.Na szczęście kryzys udało się zażegnać. Nie oszczędziły nas również kłopoty typu biurokratycznego i formalności związane z utrzymaniem przywileju organizacji pożytku publicznego.W celu realizacji zadań statutowych i spełnieniu wymogów NZF konieczne jest zatrudnienie etatowych pracowników o merytorycznym wykształceniu.Tutaj też pojawiły się trudności, związane z fluktuacją kadr.Dotyczy to zwłaszcza personelu pielęgniarskiego, który zachęcony wyższą ofertą płacową w zakładach opiekuńczych na terenie Krakowa, przechodziod nas do tych jednostek.
Pomimo tych i wielu innych trudności Towarzystwo nie zaprzestało wypełnianiaswoich statutowych celów.
Najważniejsza sprawa bezpośredniej opieki nad chorymi, nie ustawała w całym dziesięcioleciu. Pomimo różnych trudności i niedociągnięć, z opieki hospicyjnej, długoterminowej i wypożyczalni sprzętu medycznego, skorzystały już setki osób na naszym terenie.

W 2008 roku Hospicjum domowe objęło opieką 67 osób, a w pierwszej połowie 2009; 35 osób.

Z opieki długoterminowej w ciągu 2008 roku korzystało 24 pacjentów, a w pierwszej połowie 2009 roku w opiece długoterminowej pozostaje nadal 24 osoby.

Z wypożyczalni sprzętu medycznego skorzystało w okresie sprawozdawczym 96 osób.

Normalnym trybem przebiegały akcje charytatywne w ramach Pól Nadziei.

Trwała akcja promująca ruch hospicyjny, toczyły się rozmowy dotyczące uzyskania przywilejów, darowizn i możliwości szerszego działania Hospicjum.

Należy zaznaczyć że, Stowarzyszenie nasze i jego agendy rozrosły się do takich już rozmiarów, że kierowanie nimi i prowadzenie wymaganej dokumentacji finansowej i medycznej wymaga bardzo dużego nakładu pracy.

Pozytywnym akcentem w ubiegłym roku były wyniki dwóch kontroli, jakie miały miejsce w Towarzystwie i NZOZ. Była to kompleksowa kontrola Urzędu Skarbowego i kontrola NFZ.

Wyniki obu tych kontroli uspokoiły Zarząd, że Sprawy Towarzystwa są prowadzone w sposób właściwy.

W czasie 2008 roku i w pierwszym półroczu 2009 roku Hospicjum wzbogaciło swój stan posiadania poprzez zakupy i darowizny sprzętu medycznego.

Sprzęt ten pozostaje w użytkowaniu Hospicjum Domowego i bywa wypożyczany poprzez wypożyczalnię sprzętu medycznego.

Dokonano też inwentaryzacji posiadanego przez Towarzystwo sprzętu medycznego i likwidacji sprzętu zużytego.

Według dokonanego przeglądu deklaracji członkowskich i płatności składek, Zarząd stwierdził, że z około 100 złożonych deklaracji, do końca roku 2008 roku składki płaci tylko 34 osoby.

Osoby niepłacące składek, w ostatnim czasie, nie przejawiały również zainteresowania działalnością Stowarzyszenia. Wobec powyższego zgodnie ze Statutem i odnośną Uchwała Zarządu, osoby te skreślono z listy członków .

Oprócz faktycznych członków, siłę napędową TPCh, stanowią wolontariusze, których poświęcenie i zaangażowanie w działalność Hospicjum są nie do przecenienia.

To, co do tej pory udało się dobrego zrobić pod szyldem TPCH, jest wynikiem pracy i zaangażowania bardzo dużej grupy osób.

Niektóre z nich są w Towarzystwie od samego początku, inne działały przez jakiś czas, albo jednorazowo wspomogły hospicjum, niemniej bez wspólnego wysiłku każdej z tej osób, funkcjonowanie Towarzystwa nie byłoby możliwe.

Wyrazem dobrej atmosfery społecznej wokół naszego stowarzyszenia są wyniki kwest i wpływy z 1% podatku, które wzrastają z roku na rok.

Przychód Towarzystwa za rok 2008 wyniósł 99900,49 zł.

Składki członkowskie wyniosły 1200 zł a wpływy z 1% podatku 47.606,49zł

Wydatki za okres 2008 wyniosły 59004 zł.

Z planów na najbliższe miesiące Zarząd proponuje: kontynuację prac nad adaptacją posesji w Brzeźnicy.

Prace nad dokumentacją adaptacji na Dzienny Oddział Geriatryczny są już na ukończeniu. Kolejnym etapem będzie przygotowywanie dokumentacji dla ZAS w zaadaptowanym budynku, stodoły.

Po otrzymaniu zgody na adaptację budynków w Brzeźnicy, konieczne jest sporządzenie wniosku o przyznanie funduszy unijnych na pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Z uwagi na duże odległości, jakie są do pokonywania w terenie na dojazdy do chorych, / Łapanów, Brzesko, Targowisko, Rzezawa, Chronów itp.konieczny jest zakup nowego samochodu dla potrzeb Hospicjum Domowegoi przekazanie dotychczas użytkowanego samochodu opiece długoterminowej.

W celu utrzymania dotychczasowej działalności oraz jej poszerzeniu, bo potrzeby społeczne na usługi przez nas oferowane są coraz to większe,konieczne jest, aby wszyscy obecni członkowie starali się pozyskiwać nowych członków i wolontariuszy , a także, żeby starali się budować przyjazną dla działalności Stowarzyszenia atmosferę..

2009 Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni.