RODO

                       Informacja dla korzystających z usług hospicjum domowego

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Rynek 15, 32-700 Bochnia;
  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: bgogola@kolping.pl ;
  3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Hospicjum Domowe”– na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (D. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016);
  4. Odbiorcami pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz upoważnione do tego podmioty uczestniczące w realizacji usług ;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadku uznania, że administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem – żądania ich do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  8. Podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i wynika z przepisów w szczególności art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.