Czerwiec 2013

cze 04 Opublikowano: 04-06-2013 Sprawozdanie Zarządu na XIII Walne Zebranie Członków TPTCh jakie odbyło się dnia 13.05.2013roku

Informacja o działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych
w okresie od czerwca 2009 do maja 2013

>HOSPICJUM<

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Bochnia Rynek 15
Tel./Fax (14) 6116598

Spotykamy się w czternastym roku działalności Towarzystwo Przyjaciół Chorych >Hospicjum< im. Bł. Edmunda Bojanowskiego na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Jest to zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
W minionych trzech latach od poprzedniego zebrania wyborczego,
nastąpiło szereg zmian w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia.
Dążąc do wypełnienia założeń statutowych oraz uchwał poprzednich Walnych Zebrań, Zarząd czynił szereg działań, mających na celu utworzenie hospicjum stacjonarnego jak i do usprawnienia funkcjonowania istniejącego już hospicjum domowego.
We współpracy z diecezjalnym centrum aktywności społecznej, pod kierunkiem uprawnionego trenera, na serii spotkań, zarząd wraz z grupą wolontariuszy dokonywał analizy sytuacji społecznej naszego powiatu i opracowywał zadania, mające na celu wypełnianie swojej misji w dziedzinie opieki zdrowotnej, dotyczącej naszego zakresu działania oraz opracowywał metody działania.
W tym samym czasie różne grupy wolontariuszy uczestniczyły w spotkaniach zewnętrznych na różnych forach ruchu hospicyjnego w Polsce.
Spotkania te pozwoliły na doskonalenie formacji wolontariuszy, ubogacały ich duchowo, ale także pozwalały na zdobywanie wiedzy czerpanej z doświadczeń innych placówek hospicyjnych.
Integracji naszego lokalnego środowiska hospicyjnego, służyły
spotkania modlitewne w czasie corocznych Mszy Św. spotkania w domu Sióstr Służebniczek Dębickich, spotkania opłatkowe.
Zarówno Zarząd jak i poszczególni wolontariusze starali się lobbować na rzecz rozwoju hospicjum.
Istotne zmiany w założeniach rozwojowych naszego stowarzyszenia przyniosły wielokrotne spotkania zarządu z kierownictwem Starostwa Powiatowego w Bochni.
Po przeanalizowaniu różnych koncepcji działania, Zarząd podjął uchwałę o nawiązaniu współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni.
Starostwo zobowiązało się do wybudowania budynku przeznaczonego na hospicjum stacjonarne , który zostałby wyposażony z funduszy TPCh.
Planujemy przystąpienie do konkursu jaki starostwo ogłosi na prowadzenie hospicjum stacjonarnego.
W przyszłości, w razie wygrania konkursu, hospicjum stacjonarne
i domowe prowadzone byłyby przez nasze stowarzyszenie.
Wobec tych decyzji i planów, wstrzymano planowane inwestycje w Brzeźnicy, ograniczając się jedynie do przeprowadzenia remontu stodoły i adaptacji jej na wypożyczalnię i magazyn sprzętu medycznego.
W minionych trzech latach wyraźnie powiększył się stan posiadania hospicjum jeśli chodzi i sprzęt medyczny.
Tak jak miało to miejsce we wcześniejszych latach, jedne osoby zaangażowane w pracę hospicyjną odchodziły, a inne podejmowały współpracę ze stowarzyszeniem.
Nie do przecenienia jest ogromny wkład pracy i zaangażowania
wolontariuszy, członków Towarzystwa i pracowników w codzienne funkcjonowanie Hospicjum Domowego, we wszystkich jego aspektach. Trudno byłoby wymieniać osiągnięcia wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie naszego wspólnego dzieła. Jednakowo ważny i niezbędny jest wkład każdego z nas w pomoc potrzebującym.
Wyjątkowo wspomnimy o dwóch osobach.
W maju 2011 pożegnaliśmy śp. Panią Józefę Rachowicz, oddanego idei hospicyjnej członka towarzystwa i wolontariusza.
Z wdzięcznością za jej zaangażowanie wspominamy panią Józefę składając hołd jej pamięci.
W grudniu 2012, po kilkunastu latach pełnienia funkcji kierownika NZOZ Hospicjum Domowe, pani dr Urszula Birecka-Mycek zakończyła swoją
pracę na tym stanowisku.
Jako wolontariusz Towarzystwa pani doktor w 2000 roku podjęła się zadania zorganizowania NZO. Pomimo licznych trudności, jakie piętrzyły się na drodze do realizacji tego zadania, pani doktor doprowadziła do powstania Hospicjum Domowego i prowadziła go w trudnym pionierskim okresie, będąc przez długie okresy jedynym lekarzem pracującym w hospicjum.
Wyrażamy pani doktor naszą wdzięczność zarówno za pracę w hospicjum jak również za pracę w zarządzie i uczestniczenie w akcjach hospicyjnych.
Pamiętamy, że podjęła się pani doktor współpracy z Towarzystwem w sytuacji przezwyciężania oporów przed doprowadzeniem do powstania Hospicjum Domowego. Dziękujemy za wszelkie dobro jakie ruch hospicyjny w naszym terenie doznał za sprawą pani doktor Urszuli, a także i my osobiście.
W chwili obecnej odnosimy wrażenie, że 14 lat pracy towarzystwa zmieniło nastawienie społeczeństwa do idei hospicyjnej.
Wniosek taki wysnuwamy z odpowiedzi lokalnych społeczności na akcje charytatywne prowadzone przez Towarzystwo, wysokość wpłat z 1% podatków,
wpłaty indywidulnych darczyńców oraz w przeważającej większości na pozytywne odniesienia do naszych działań i problemów.
Osiągnięcia te są wynikiem pracy dużej liczby osób które działały w przeszłości, a niektóre od lat nadal działają w strukturach stowarzyszenia.
Wszystkim z nich wyrażamy serdeczną wdzięczność.
Funkcjonowanie Hospicjum Domowego nie było by także możliwe bez życzliwej pomocy samorządów, parafii, szkół, Diecezji Tarnowskiej jej Caritas oraz innym instytucji.
Środki jakie NZOZ otrzymuje od NFZ są nie wystarczające dla pokrycia
kosztów funkcjonowania hospicjum domowego, stąd tak ważne jest pozyskanie
wsparcia zewnętrznego.
Biorąc pod uwagę planowany przez zarząd rozwój opieki hospicyjnej ,
Zarząd podejmuje osobiste rozmowy z decydentami, mające na celu otrzymanie
pisemnych gwarancji dotyczących pokrycia planowanego deficytu budżetowego przy funkcjonowaniu obu form opieki hospicyjnej.
Dla zobrazowania zakresu usług medycznych przytoczymy liczby :
W 2010 roku hospicjum domowe objęło opieką 79 osób, a pielęgniarska opieka długoterminowa 8 osób.
W 2011 roku hospicjum domowe objęło opieką 76 osób, a pielęgniarska opieka długoterminowa 12 osób.
W 2012 roku hospicjum domowe objęło opieką 96 osób, a pielęgniarska opieka długoterminowa 9 osób.
Pomimo właściwie przygotowanej i konkurencyjnej oferty na 2013 rok,
nie otrzymaliśmy kontraktu NFZ na długoterminową opiekę pielęgniarską, pomimo tego, Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu tej formy działalności, ograniczając ją jednie do trzech osób na terenie Bochni. Koszty tej opieki pokrywamy sami.
Istotną bolączką w działaniu TPCh jest mała ilość członków oraz niewystarczająca ilość wolontariuszy.
W miarę poszerzania działalności potrzebni są nie tylko wolontariusze
medyczni, ale także wolontariusze uprawnieni do innych prac administracyjnych i organizacyjnych.
Stąd apel Zarządu do wszystkich członków i wolontariuszy aby starali się zachęcić innych do współpracy z naszym Stowarzyszeniu.
Zarząd ma świadomość niedostateczności w kontaktach informacyjnych
i integracyjnych wewnątrz Towarzystwa. Szczególnej uwagi wymaga także konieczność zorganizowaniu wolontariatu przygotowanego do pracy w domu pacjenta. Jest to sprawa pilna, a równocześnie trudna, wymagająca uregulowań formalnych.
Oprócz zasadniczego zadania, jakim jest doprowadzenie do powstania hospicjum stacjonarnego, właśnie tymi dwoma tematami zarząd zajmował się ostatnio.
Nie sposób w sprawozdaniu wymienić wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Pozostałe wystąpienia po części uzupełnią temat, a niejasności postaramy się wyjaśnić w dyskusji.
Szanowni Państwo, ustępujący Zarząd Towarzystwa przeprasza za wszelkie niedociągnięcia jakie zdarzyły się z jego strony w mijającej kadencji i prosi o udzielenie absolutorium.
Obecnie zapraszam Państwa do dyskusji i zgłaszania własnych uwag. Dziękuję za uwagę.

2013 Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni.